RYS HISTORYCZNY          Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Słupi, pow. jędrzejowski, została zorganizowana w 1955 oku przy tamtejszym PGR i do 1957 roku działała jako jednostka budżetowa. Zarządzeniem Ministra Rolnictwa z 24 czerwca 1957 roku Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach przejęło 111.95 ha położonych w Słupi na cele działalności doświadczalnej Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian, którą powołano uchwałą Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej- Wydział Rolnictwa i Leśnictwa w Kielcach w 1957 roku.

W tym okresie w województwie Kieleckim powołane zostały jeszcze trzy stacje doświadczalne:

- Wojciechowice - w powiecie opatowskim powołana w 1953 roku reprezentowała gleby brunatne wytworzone z lessu głębokiego, II klasa bonitacyjna.
- Łaziska - w powiecie szydłowskim, powołana w 1952 roku, reprezentowała gleby bielicowe, IV klasy bonitacyjnej.
- Sielec - w powiecie kazimierskim, powołana w 1954 roku, doświadczenia zakładano na glebach żyznych- czarnoziemach zdegradowanych pochodzenia lessowego, I i II klasy bonitacyjnej.
 

          Stacje te działały do 1993 roku, kiedy to z powodu ograniczeń środków finansowych na działalność statutową oceny odmian zostały zlikwidowane.

          Zarządzeniem Nr. 163 Ministra Rolnictwa z 27 pażdziernika 1961 roku, Wydział Rolnictwa i Leśnictwa Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach, w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa wyznaczył Stację Doświadczalną Oceny Odmian w Słupi na Wojewódzką Stację Oceny Odmian i zlecił jej jednocześnie wykonywanie funkcji prowadzącej w stosunku do pozostałych stacji. Funkcję tę pełniła do 1975roku.

          Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Słupi jako gospodarstwo pomocnicze COBORU , zgodnie z Zarządzeniem Ministra Finansów z 20 kwietnia 1967 roku, działała od 1 stycznia 1970 roku do 31 grudnia 2010 roku.

           Od 1 stycznia 2011 roku Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Słupi działa jako Oddział Terenowy Agencji Wykonawczej COBORU, zgodnie z : art. 1 ust. 4. Ustawy z dnia 25 listopada 2010 roku ( Dz.U. Nr. 239 poz. 1591), Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 grudnia 2011 roku ( Dz. U. Nr. 254. poz. 1708) oraz Zarządzeniem Nr.4/ 2011 Dyrektora COBORU z dnia 5 stycznia 2011 roku.

          Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Słupi prowadzi doświadczenia z roślinami rolniczymi na rędzinie o podłożu marglowym, należącej do III klasy bonitacyjnej. Jest tu więcej opadów niż w pozostałych rejonach województwa. W latach 1960-66 średnia norma wynosiła 733mm, natomiast od 1967 do 2010 opady zmniejszyły się do 594mm. Jednocześnie średnia temperatura roczna temperatura z 6.8°C wzrosła do 7.7°C.

          Od roku 1999 Stacja uczestniczy w Programie Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego , przekształconego od roku 2004 w Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe i Rolnicze oraz pełni rolę stacji koordynującej PDOiR w województwie świętokrzyskim.